Empresas de inserción laboral

Compártao :

Compartir

Como mínimo, o 70 por cento do seu cadro de persoal estará constituido por traballadores con discapacidade, sen que se computen para estes efectos o persoal dedicado á prestación dos servizos de axuste persoal e social.

Documentos relacionados
Contactos relacionados
  • Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 957 746
    Correo-e: economiasocial.emprego@xunta.gal