Sociedades cooperativas

 As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios.

Compártao :

A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada. 

Documentos relacionados
  • Coñece a fórmula cooperativa
Contactos relacionados
  • Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 545 540 - 981 541 675
    Correo-e: rexistrocooperativas@xunta.gal