Convocatoria de probas de competencias clave 2024

18ª convocatoria de competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

Compártao :

Compartir

Resolución do 11 de decembro de 2023 – DOG do 15 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados profesionais de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

A resolución contén os seguintes anexos:

 • Anexo I Solicitude. Procedemento TR306A
 • Anexo II Calendario previsto do procedemento
 • Anexo III Requisitos formativos de acceso aos certificados profesionais
 • Anexo IV Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega
 • Anexo V Validacións das competencias por ter superados estudos regrados

Prazo de presentación de solicitudes: do 16 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2024

Modelo de solicitude: TR306A - Probas de competencias clave

Recomendacións xerais sobre a presentación da solicitude

 1. Pode identificarse co DNI, NIE ou pasaporte. No caso de identificación co pasaporte, hai que achegar necesariamente copia coa solicitude (ver artigo 7.a da Resolución). 
 2. No caso de presentarse ás probas dos dous niveis de cualificación 2 e 3, só é necesaria unha única solicitude.
 3. NON solicitar competencias aprobadas en anteriores convocatorias; consultar o “Busca de resultados das probas”.
 4. Preferiblemente, presentar a solicitude por vía electrónica, para o que debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia: Chave 365, DNI electrónico ou certificados dixitais (artigo 5.2 da resolución de convocatoria).
  Para a presentación electrónica debe seguir os seguintes pasos:
  • Acceder á sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal e buscar o formulario de solicitude do procedemento TR306A–Probas de competencias clave
  • Dentro da pestana “Presentación” premer na icona “Tramitar en liña”
  • Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación, asinar, presentar e obter recibo.
 5. No caso de solicitudes cubertas a man:
  • Prégase claridade nos datos;
  • É necesario indicar o número de DNI, NIE ou Pasaporte;
  • Non esquecer asinar a solicitude. 

Calendario previsto

 

Datas

Prazo de presentación de solicitudes

Do 16 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2024

Publicación da relación provisional de persoas admitidas

Aproximadamente un (1) mes logo do remate do prazo de presentación de solicitudes

Presentación de alegacións

Catro (4) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da relación provisional

Publicación da relación definitiva de persoas admitidas

Unha (1) semana despois da finalización do prazo de presentación de alegacións

Realización da proba no Recinto Feiral da Fundación Semana Verde en Silleda

Previsiblemente na segunda (2ª) quincena de xuño

Publicación dos resultados provisionais 

Aproximadamente un (1) mes desde a realización das probas. Os resultados provisionais serán publicados na web da Consellería 

Presentación de reclamacións

Catro (4) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación dos resultados provisionais

Publicación dos resultados definitivos das probas

Unha (1) semana logo do remate do prazo de presentación de reclamacións

Envío de correo electrónico solicitando participar na proba adicional

Desde a publicación dos resultados definitivos ata o quince (15) de setembro

Realización da proba adicional

Previsiblemente na segunda (2ª) quincena de outubro

 ver máisAviso importante: a través desta páxina web irase actualizando a información que sexa necesaria 

Máis información

Teléfonos: 981 546 858/ 981 546 843 / 981 546 845 / 981 546 854

Correo electrónico: acreditacionsprofesionais.emprego@xunta.gal

Documentos relacionados