Sistema de Formación Profesional

Comprende o conxunto de ensinanzas que capacitan para o desenrolo de profesións. Existen tres tipos de oferta de formación profesional: reglada, ocupacional e continua.

Compártao :

Compartir

Formación profesional regrada:

Ofrece unha especialización e coñecemento práctico respecto ó mundo laboral. Organízase en ciclos formativos:

  • Ciclos formativos de grado medio: Cursando este ciclo obtense o Título de Técnico na materia cursada.
  • Ciclos formativos de grado superior: Cursando este ciclo se obtense o Título de Técnico Superior.

Formación profesional ocupacional:

É a oferta formativa non reglada dirixida a desempregados principalmente, creada para potencia-la inserción e reinserción profesional. Realizada por entidades colaboradoras e financiadas polo Fondo Social Europeo, Servicio Público de Empleo Estatal e o SPEG.

Formación profesional continua:

É formación nor regrada dirixida á población que xa exerce unha actividade no mundo laboral.