Que son as competencias clave?

Compártao :

Compartir

Para acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, o alumnado deberá estar en posesión, antes de iniciar o curso, de determinadas titulacións mínimas ou ter as competencias clave necesarias, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.

Para todas aquelas persoas que non posúan as devanditas titulacións, establécense dúas opcións para conseguir esas competencias clave:

  1. Realizar os cursos de formación para o emprego das competencias clave correspondentes
  2. Realizar as probas das competencias clave correspondentes

Cómpre lembrar que para cursar un certificado de profesionalidade de nivel de cualificación 1 non se necesita dispoñer previamente de ningún requisito nin académico nin profesional.

Cales son as competencias clave?

  • Lingua castelá
  • Matemáticas
  • Lingua galega 

Ademais, para aqueles certificados que inclúan un módulo de lingua estranxeira, requirirase a competencia en comunicación na lingua estranxeira que corresponda (inglés ou francés).

*Consulta de certificados de profesionalidade que esixen idioma

Como se poden conseguir as competencias clave?

Hai dúas opcións:

Probas de competencia clave

Cursos de competencias clave

 

Son probas escritas mediante as que se verifican distintos aspectos relacionados coas matemáticas, a comunicación en lingua castelá, a comunicación en lingua galega ou a comunicación na lingua estranxeira elixida.

Convócanse polo Instituto Galego das Cualificacións tanto para o nivel 2 como para o nivel 3.

*Consulta de posibles exencións da súa realización

Un exemplo destas probas son os exames de nivel 2 e de nivel 3 realizados en Galicia.

Poden consultarse os seus contidos nos programas formativos.


Os cursos de competencias clave, de matemáticas, comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e comunicación en lingua estranxeira (inglés ou francés), cúrsanse por separado ou de forma conxunta.

Poden ser de nivel 2 (para acceder a cursos de certificados de profesionalidade de nivel 2) ou de nivel 3 (para acceder ao nivel 3).

Impártense en distintos centros autorizados pola Dirección Xeral de Formación e Colocación.

Poden solicitarse nas oficinas de emprego.

Os cursos dispoñibles poden consultarse neste buscador.